Odwołanie darowizny - Pomoc prawna Rzeszów

/
/
Jak odwołać darowiznę, a kiedy nie można odwołać darowizny?
Odwołanie darowizny

Darowizna, jako nieodpłatne przeniesienie własności, dokonywana jest przeważnie z dobrej woli, m.in. w ramach udanych relacji rodzinnych.

Życie pisze jednak różne scenariusze i niekiedy może okazać się, że obdarowany w rzeczywistości nie zasługuje na otrzymaną korzyść.

Nie każdy darczyńca wie o tym, że polskie prawo umożliwia mu w pewnych przypadkach odwołanie dokonanej darowizny.

Rażąca niewdzięczność jako powód do odwołania darowizny

Każdą darowiznę można odwołać w wypadku, gdy obdarowany dopuści się rażącej niewdzięczności wobec darczyńcy. Rażąca niewdzięczność jest pojęciem niesprecyzowanym, dlatego też każda sytuacja wymaga indywidualnego jej rozważenia. Sądy przyjmują np., że do rażącej niewdzięczności dochodzi kiedy obdarowany dopuszcza się przestępstwa skierowanego przeciwko darczyńcy, w sposób ciężki zaniedbuje obowiązki rodzinne, dopuści się zdrady małżeńskiej, czy nawet zażąda rozwodu. Odwołanie darowizny może być uzasadnione również wówczas, gdy obdarowany wykaże się rażącą niewdzięcznością w stosunku do bliskich darczyńcy.

Odwołanie darowizny niewykonanej

Istnieje również możliwość odwołania darowizny, która nie została jeszcze wykonana tzn. darczyńca nie przekazał jeszcze obdarowanemu przedmiotu darowizny tj. np. nie oddał jeszcze nieruchomości lub nie dokonał przelewu środków pieniężnych.

Darowiznę niewykonaną darczyńca może odwołać jeśli po zawarciu umowy, ale przed jej wykonaniem jego sytuacja majątkowa uległa znacznemu pogorszeniu. W takiej sytuacji wykonanie darowizny pociągałoby za sobą negatywne skutki dla darczyńcy, doprowadziłoby do sytuacji, że będzie on miał problem z utrzymaniem się. Jeżeli darczyńca w wyniku wykonania darowizny straciłby możliwość zaspokojenia swoich uzasadnionych potrzeb lub osób wobec których ma obowiązek alimentacyjny, może darowiznę odwołać.

Kiedy nie można odwołać darowizny?

  • Darowizna nie może być odwołana po upływie roku, od momentu, kiedy darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego.
  • Darowizny nie można odwołać również wtedy, gdy darczyńca przebaczył obdarowanemu dopuszczenie się względem niego rażącej niewdzięczności.
  • Darowizna nie może zostać odwołana w sytuacji, kiedy obiektywnie można ją uznać za słuszną w świetle zasad współżycia społecznego, np. kiedy została dokonana w zamian za uratowanie życia darczyńcy lub osób dla niego bliskich.

Jak odwołać darowiznę?

  • Darowizna może zostać odwołana w terminie jednego roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o rażącej niewdzięczności obdarowanego.
  • Odwołać darowiznę może przede wszystkim sam darczyńca. Jednak w sytuacji, kiedy zmarł on przed upływem terminu do odwołania darowizny lub obdarowany swoim zachowaniem doprowadził do śmierci darczyńcy, darowiznę mogą odwołać również spadkobiercy darczyńcy.
  • Procedura odwołania darowizny składa się z dwóch etapów – przedsądowego i sądowego. W przypadku, gdy obdarowany nie zamierza dobrowolnie oddać przedmiotu darowizny, to Sąd, po przeprowadzeniu postępowania, stwierdzając ku temu powody, zobowiąże go do złożenia oświadczenia woli lub do wydania rzeczy.

Podsumowując, pierwszą czynnością przy odwoływaniu darowizny powinno być wezwanie obdarowanego do oddania rzeczy. W przypadku gdy wezwanie nie jest skuteczne, niezbędne jest wytoczenie powództwa. Przed sądem należy udowodnić rażącą niewdzięczność, co wymaga właściwej strategii procesowej i często obszernego postępowania dowodowego.

Kontakt z kancelarią Baran w Rzeszowie - pomoc prawna w sprawach darowizny

Niezależnie od sprawy zachęcamy Państwa do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu osobistego, telefonicznego bądź przez wiadomość e-mail. Niezwłocznie po zapoznaniu się z danym zagadnieniem podniesionym przez Państwa, nasi prawnicy udzielą rzeczowej odpowiedzi na temat dalszej procedury postępowania oraz dokonają wyceny usługi prawnej.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas