Odszkodowania za wypadki i błędy medyczne

W zakresie usług świadczonych przez naszą kancelarię prawną jest dochodzenie odszkodowania dla Klientów oraz reprezentowanie ich w sporach
z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Postępowania odszkodowawcze

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie autorskiego modelu działania, który umożliwia nam skuteczne dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w imieniu naszych klientów.

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w uzyskaniu należnego odszkodowania w maksymalnej wysokości oraz w możliwie najkrótszym terminie.

Świadczymy usługi obejmujące m.in.:

  • wypadki komunikacyjne,
  • błędy medyczne,
  • wypadku przy pracy,
  • prowadzenie postępowań w zakresie odszkodowania za wykonanie bądź nienależyte wykonanie warunków umowy,
  • odszkodowania za niesłuszne skazanie etc.
Odszkodowania

Pomoc Prawna w zakresie Odszkodowań

Dysponujemy doświadczeniem w prowadzeniu trudnych rozmów negocjacyjnych z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.

Odszkodowania za wypadek przy pracy

W zakresie usług prawnych świadczonych przez naszą kancelarię wchodzi prowadzenie spraw z zakresu dochodzenia odszkodowań za wypadek przy pracy.

Wypadkiem przy pracy nazywamy zdarzenie nagłe wywołane zewnętrzną przyczyną powodującą uraz lub śmierć podczas wykonywania przez pracownika czynności pracowniczych.

Zespół naszych prawników każdorazowo przeanalizuje Państwa sprawę i oceni możliwości otrzymania odszkodowania za wypadek przy pracy. Na każdym etapie postępujemy transparentnie i rzeczowo, przedstawiając klientowi stan zaawansowania sprawy i propozycje możliwych rozwiązań.

Jako doświadczeni adwokaci pomagamy naszym klientom w dochodzeniu m.in.: wysokich odszkodowań za szkody związane z:

  • uszkodzeniem ciała,
  • rozstrojem zdrowia,
  • zwrotu kosztów leczenia,
  • zadośćuczynienia, które stanowi świadczenie pieniężne za doznaną śmierć, krzywdę, ból oraz cierpienie zarówno fizyczne oraz psychiczne,
  • renty związanej z utratą zdolności do wykonywania pracy etc.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

W zakresie usług świadczonych przez naszą kancelarię wchodzą sprawy związane z dochodzeniem odszkodowania za wypadki komunikacyjne. Wypadkiem komunikacyjnym nazywamy zdarzenie w ruchu lądowym, morskim lub powietrznym, w którym występuje przynajmniej jeden pojazd oraz którego skutkiem jest wyrządzenie szkody w majątku lub szkody na osobie w nim uczestniczącym.

W praktyce postępowania w sprawie dochodzenia odszkodowania za wypadki komunikacyjne są jednymi z najczęściej prowadzonych przez naszą kancelarię z tematyki odszkodowań. Właściwe przygotowanie merytoryczne, znajomość przepisów oraz procedur umożliwia skuteczne reprezentowanie interesów naszych klientów w zakresie zmaksymalizowania odszkodowania za wypadek komunikacyjny.

Odszkodowania za błędy medyczne

Nasza kancelaria reprezentuje klientów w dochodzeniu odszkodowań za błędy medyczne. W myśl utrwalonej przez sądownictwo definicji błędem medycznym nazywamy czynność bądź zaniechanie wykonania danej czynności przez lekarza w sferze diagnozy i terapii, które jest niezgodne z nauką medyczną w zakresie dla lekarza dostępnym.

Błąd medyczny polega przede wszystkim na naruszeniu przez osobę świadczącą usługę medyczną zasad ostrożności obowiązujących przy zabiegach lekarskich. Błędem lekarskim określa się również złamanie reguł związanych z przeprowadzaniem badań bądź zabiegów.

Odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

Nasza kancelaria prawna oferuje pomoc w dochodzeniu odszkodowań za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie danej umowy. Niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy to brak jej realizacji bądź realizacja w sposób, który nie odpowiada warunkom umowy lub ustaleniom poczynionym między stronami kontraktu.

Należy wskazać, że w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy poszkodowanej stronie przysługuje słuszne roszczenie odszkodowawcze. Poszkodowany klient będzie mógł domagać się zrekompensowania szkód majątkowych, jakie poniósł wskutek zawinionego przez kontrahenta zachowania niezgodnego z treścią umowy.

Nasi prawnicy każdorazowo wnikliwie badają przedłożone do sprawy dokumenty i umowę. Przedmiotem analizy jest również określenie możliwej do wyegzekwowania wysokości odszkodowania, która często może okazać się wysoce utrudniona do oszacowania.

W przypadku najtrudniejszych spraw, współpracujemy z profesjonalnymi podmiotami świadczącymi usługi rzeczoznawcze. Na każdym etapie prowadzenia sprawy nasz klient ma pełną wiedzę na temat jej przebiegu.

Niezależnie czy sprawa toczy się przy stole negocjacyjnym czy na sali sądowej – nasz klient zawsze jest na bieżąco informowany o ostanie sprawy i uzyskuje od nas merytoryczne wsparcie, porady oraz wskazówki działania.

Odszkodowania za niesłuszne skazanie

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie dochodzenia odszkodowań za niesłuszne skazanie. W praktyce odszkodowanie za niesłuszne skazanie jest zwieńczeniem długotrwałego procesu dochodzenia do obalenia wyroku, na podstawie którego nasz klient został skazany.

Znajomość regulacji prawnych, doświadczenie w trudnych procesach związanych z dochodzeniem odszkodowań oraz nasze zaangażowanie są czynnikami, dzięki którym możemy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i skutecznie dochodzić odszkodowań za niesłuszne skazanie.

Sprawy związane z dochodzeniem odszkodowań za niesłuszne skazanie nie należą do powszechnych, jednakże są to procesy szczególnie nagłaśniane i skomplikowane, podczas których wymagane jest właściwe podejście ze strony profesjonalnego pełnomocnika.

Faktyczne osiągnięcie satysfakcjonującego odszkodowania możliwe jest wyłącznie przy pełnym zaangażowaniu odpowiednio przygotowanych merytorycznie prawników.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE

Świadczymy usługi na każdym etapie postępowania, rozpoczynając od postępowania polubownego, przechodząc do postępowania sądowego.

ZAANGAŻOWANIE I DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie i skuteczna praktyka w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu odszkodowań.

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁANIA

Nasi Klienci na każdym etapie są informowani o postępach w toczących się postępowaniach i sprawach o odszkodowanie.

KONKURENCYJNE STAWKI

Przed podjęciem sprawy informujemy Klienta o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne.

 

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran w Rzeszowie – Nasz zespół adwokatów oferuje kompleksowe usługi związane z dochodzeniem należnych odszkodowań na terenie całego kraju.

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Potrzebujesz konsultacji lub porady?

Zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie.
Wypełnienie formularza zajmie tylko chwilkę.

sekretariat@kancelaria-baran.pl

telefon: +48 17 852 25 51

kom. +48 602 703 440