Prawo karne i pomoc prawna w jego zakresie

/
/
Prawo karne
Prawo karne

W zakresie usług prawnych świadczonych przez naszą kancelarię prawną znajduje się szeroko
pojęta obsługa w dziedzinie prawa karnego. Dysponujemy zespołem adwokatów
posiadającym długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentowania naszych
klientów na gruncie przepisów karnych, do których zaliczamy m.in.: przestępstwa
gospodarcze, przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa pospolite, sprawy o wykroczenia

etc.

Doskonała znajomość przepisów prawa materialnego oraz zagadnień proceduralnych, legitymuje naszą kancelarię do reprezentowania klientów w sprawach o najwyższym stopniu skomplikowania.

Nowelizacja prawa karnego – Czytaj więcej…

Nasi prawnicy skrupulatnie opracowują najlepsze z możliwych strategii obrony, które dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu kancelarii umożliwiają skuteczne działanie w imieniu i na rzecz naszych klientów. W zakresie naszej działalności znajduje się również wsparcie  podczas całego postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego. Zespół kancelarii wielokrotnie reprezentował klientów m.in. jako obrońcy oskarżonego czy pełnomocnicy pokrzywdzonego.

Przestępstwa gospodarcze i prawo karne

W zakresie działalności Kancelarii Baran świadczymy usługi pomocy prawnej w odniesieniu do materii związanej z przestępstwami gospodarczymi. Przez przestępstwo gospodarcze rozumiemy czyn zabroniony, który godzi w mienie społeczne i porządek stosunków gospodarczych. Do przestępstw gospodarczych zaliczamy takie czyny karalne, które godzą bądź zagrażają ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego. Polegać mogą na naruszeniu zaufania, związanego z pozycją sprawcy, lub instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania społecznego gospodarczego lub jego podstawowych instytucji.

Do przykładów takich przestępstw zaliczamy m.in.: fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych, przestępstwa giełdowe i bankowe, oszustwa kapitałowe, przestępstwa komputerowe, tworzenie fikcyjnych przedsiębiorstw, przestępstwa celne, fałszowanie zestawień bilansowych i księgowych czy przestępstwa na szkodę konsumentów.

Nasza kancelaria prawna świadczy kompleksową obsługę klientów w zakresie szeroko rozumianej reprezentacji w sprawach o przestępstwa gospodarcze.”.

Przestępstwa karno-skarbowe

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne związane z prowadzeniem spraw z zakresu przestępstw karno-skarbowych. Przestępstwem skarbowym nazywamy czyn, który jest społecznie szkodliwy, zawiniony oraz zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania. Zespół adwokatów , którzy reprezentują interesy naszych klientów w zakresie przestępstw skarbowych doskonale porusza się po zagadnieniach prawnych zawartych w przepisach, w szczególności w kodeksie karnym skarbowym, którego właściwe stosowanie stanowi podstawę należytego świadczenia pomocy prawnej.

Reprezentując interesy naszych klientów kompleksowo badamy każdy etap postępowania, obieramy właściwe strategie obrony i działania. Zarzuty związane z przestępstwami karno-skarbowymi należą do coraz częściej występujących w odniesieniu do przedsiębiorców, dlatego też wybór właściwej kancelarii prawnej do ochrony Państwa interesów, szczególnie teraz jest niezwykle istotny i może determinować przyszły byt prawny Państwa przedsięwzięcia oraz znacznie ingerować w sferę życia prywatnego.

Przestępstwa tzw. pospolite

W zakresie usług prawnych świadczonych przez naszych adwokatów wchodzą sprawy związane z tzw. przestępstwami pospolitymi. Do przestępstw pospolitych zaliczamy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieniu, obyczajowości, wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko dokumentom oraz coraz częściej przestępstwa skarbowe.

Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu przestępstw pospolitych i na każdym etapie takiego postępowania zapewnia merytoryczne wsparcie i należytą ochronę prawną w odniesieniu do klientów naszej kancelarii.

Sprawy o wykroczenie

Doskonała znajomość procedur związanych z sprawami o wykroczenia, umożliwia nam skuteczne świadczenie pomocy prawnej. Do najczęstszych spraw, do których ma zastosowanie kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zaliczamy m.in.: prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, wszelkiego rodzaju wykroczenia kierowców, zakłócanie porządku czy fałszywy alarm etc.

Wiemy jak z pozoru błahe i proste sprawy mogą niekorzystnie wpłynąć na interesy naszych klientów, dlatego też z pełnym zaangażowaniem traktujemy każdą powierzoną nam sprawę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu spraw o wykroczenia.

Pomoc w sprawach karnych Rzeszów

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas