/
Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 r. stosujemy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchy-lenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
W związku z tym pragniemy wyjaśnić zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobo-we oraz przedstawić Państwu podstawowe prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Administrator danych osobowych
Kancelaria Adwokacka BARAN z siedzibą w Rzeszowie 35-074, Al. Józefa Piłsudskiego 27, jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazywane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonywania usług zgodnie z art. 6 ust.1.lit b
Cel przetwarzania oraz podstawa prawna
W ramach swojej działalności Kancelaria Adwokacka BARAN przetwarza dane w następujących celach;

 • Świadczenia usług prawnych
 • Informowaniu o wydarzeniach
 • Marketingu w zakresie uznanym za dozwolony przez samorządy zawodowe
 • Analitycznych, informatycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną kancelaria BARAN
 • Przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej lub sms
 • Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelaria Adwokacka BARAN (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 • w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Kancelaria Adwokacka BARAN (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

1. Odbiorcami danych mogą być:

 • Współpracujący adwokaci, radcowie prawni, prawnicy, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne,
 • Dostawcy Administratora : usług pocztowych i kurierskich z zakresu niszczenia dokumentów.
 • Dane osobowe są przetwarzane w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na podstawie art.6.ust. 1 .c, który przejawia się przede wszystkim w obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania danych
 • żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
 • przenoszenia swoich danych

Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres mailowy: www.adw.baran.pl. Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ograniczenie udostępniania informacji
Kancelaria Adwokacka BARAN nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO.

Okresy przechowywania danych
Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony realizacją zlecenia prawnego lub przez okres wynikający z przepisów prawa.