Tarcza antykryzysowa, a zmiany w zakresie podejmowania uchwał i udziału w posiedzeniach organów w spółkach z o.o. oraz akcyjnych.

/
/
Tarcza antykryzysowa, a zmiany w zakresie podejmowania uchwał i udziału w posiedzeniach organów w spółkach z.o.o. oraz akcyjnych
Zmiany w zakresie podejmowania uchwał

Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych szereg zmian dotyczących zwłaszcza zakresu funkcjonowania spółek, w tym także sposobu odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy spółek kapitałowych, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zmiany w kodeksie spółek z o.o. oraz S.A.

Regulacje odnoszące do spółek kapitałowych zawiera także ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Do najistotniejszych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w zakresie przepisów dotyczących zarządu zaliczyć należy przede wszystkim możliwości odbywania posiedzeń zarówno zarządu spółki z o.o., jak i spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w trybie telekonferencji bądź wideokonferencji. Ponadto w zakresie uchwał zarządu przewidziana została możliwość ich podjęcia w trybie pisemnym bądź poprzez użycie środków komunikacji elektronicznej, przy jednoczesnym braku konieczności zawarcia
w umowie spółki czy statucie odpowiedniego zapisu.

Wśród pozostałych zmian wprowadzonych przez ustawodawcę znalazły się:

  • możliwość wzięcia udziału w podejmowaniu uchwał rady nadzorczej poprzez oddanie głosu na piśmie, w trybie pisemnym, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zastępując tym dotychczasowe regulacje przewidujące dopuszczalność ww. rozwiązania tylko w razie uprzedniego wprowadzenia stosownych postanowień w umowie spółki;
  • możliwość odbycia posiedzeń rady nadzorczej spółki z o.o. i spółki akcyjnej w trybie online, wykorzystując przy tym środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  • zastosowanie wskazanych w powyższych podpunktach sposobów podjęcia uchwał przy wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołaniu członka zarządu oraz zawieszaniu i odwoływaniu tych osób.

Mimo szeregu zmian wprowadzonych przez ustawodawcę w zakresie funkcjonowania spółek kapitałowych, w dalszym ciągu obowiązuje jednak zakaz oddania głosu na piśmie
w przypadku spraw, które wprowadzone zostały do porządku obrad dopiero na posiedzeniu rady nadzorczej. Ponadto na chwilę obecną przyjmuje się, że uchwała jest ważnie podjęta, gdy wszyscy członkowie rady nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały przed posiedzeniem rady, a także jeśli co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podjęciu uchwały.

Przed nowelizacją głosowanie nad uchwałami rady nadzorczej dopuszczalne było przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jedynie w sytuacji, kiedy zezwalały na to umowa albo statut spółki. Szereg wprowadzonych zmian umożliwił natomiast głosowanie, a nadto udział w posiedzeniu organu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, za wyjątkiem sytuacji, kiedy umowa spółki stanowi inaczej. Brak możliwości korzystania z komunikacji zdalnej musi zatem wynikać wprost z treści umowy lub statutu spółki, stąd też przypadku braku zapisów dotyczących ww. kwestii przyjmuje się dopuszczalność korzystania z omawianych środków przez członków organu.

Wskazać należy także, że uchwały powzięte w wyżej wskazany sposób przez zarząd bądź radę nadzorczą będą ważne, jedynie gdy wszyscy członkowie danego organu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa jego członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Umowa spółki może przewidywać jednak surowsze wymagania dotyczące podejmowania uchwał w omawianym trybie. Co więcej, jedynie w odniesieniu do rady nadzorczej w spółce akcyjnej ustawodawca nakazał aby w formie regulaminu określone zostały szczegółowe zasady dotyczące udziału w jej posiedzeniach, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin ten nie może jednak określać wymogów i ograniczeń, które nie są konieczne do identyfikacji członków organu oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Wprowadzone zmiany dają zatem członkom organów kolegialnych możliwość zdalnego uczestnictwa nie tylko w posiedzeniach, ale także głosowania w ten sposób nad konkretnymi uchwałami. W takiej sytuacji treść uchwały winna jednak zostać dostarczona wszystkim członkom danego organu spółki. Uchwały zaś podejmowane są bezwzględną większością głosów chyba, że umowa albo statut spółki stanowią inaczej.

Wprowadzone zmiany dają także możliwość odbywania zgromadzeń wspólników
 przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności uprzedniego uwzględnienia dopuszczalności ww. trybu odpowiednio  w umowie spółki z.o.o., bądź statucie spółki akcyjnej. Natomiast określenie sposobu udziału w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pozostaje w gestii zwołującego zgromadzenie.  Zwołującym zgromadzenie co do zasady jest zarząd, a w niektórych przypadkach rada nadzorcza bądź udziałowcy.  W sytuacji gdy udział w zgromadzeniu wspólników następuje przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w odniesieniu do spółki z o.o.,  zawiadomienie winno zawierać dodatkowo informacje odnoszące się do sposobu uczestniczenia w zgromadzeniu, wypowiadania się w jego trakcie, wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu wobec podjętych wówczas uchwał. Natomiast wymóg powyższy nie został wprowadzony przez ustawodawcę w odniesieniu do spółki akcyjnej, co wynika  z faktu, że w tym przypadku zwoływanie walnych zgromadzeń następuje poprzez ogłoszenia.

Natomiast cel uregulowania  przez ustawodawcę wymogu wprowadzenia w spółce przez radę nadzorczą, a w sytuacji braku rady nadzorczej w spółce z o.o. – przez wspólników regulaminu odbywania zgromadzeń w formie elektronicznej, sprowadza się do uporządkowania wszelkich kwestii organizacyjnych, a tym samym zapewnienia przestrzegania zasad dotyczących odbywania się zgromadzeń wspólników. Stąd też regulamin ten winien zawierać wymogi, a także wszelkie ograniczenia, których cel sprowadzać się będzie do identyfikacji wspólników (akcjonariuszy), a także zagwarantowania  bezpieczeństwa w zakresie komunikacji elektronicznej.

Szereg wprowadzonych zmian ma zatem na celu ułatwienie funkcjonowania spółek kapitałowych w czasie panującej epidemii przy jednoczesnym zastosowaniu nowoczesnych technologii, a także uwzględnieniu zapotrzebowania w zakresie konieczności sprawnego podejmowania decyzji.

Kontakt z kancelarią Baran w Rzeszowie

Niezależnie od sprawy zachęcamy Państwa do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź przez wiadomość e-mail. Niezwłocznie po zapoznaniu się z danym zagadnieniem podniesionym przez Państwa, nasi prawnicy udzielą rzeczowej odpowiedzi na temat dalszej procedury postępowania oraz dokonają wyceny usługi prawnej.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas

    TAGI
    adwokat biłgoraj adwokat częstochowa Adwokat Inowrocław adwokat jarosław adwokat jasło adwokat jędrzejów adwokat krosno adwokat kłobuck adwokat leżajsk adwokat mysłowice adwokat poznań adwokat prawo karne rzeszów Adwokat rzeszów adwokat tarnów adwokat w bydgoszczy Adwokat w Rzeszowie adwokat w sandomierzu Adwokat w sprawach karnych adwokat w stalowej woli adwokat w łodzi adwokat zamość covid-19 dozór elektroniczny dozór w czasie pandemii Europejski Nakaz Aresztowania frampol adwokat Grzegorz Baran Grzegorz Baran Adwokat jada po pijanemu adwokat jazda po alkoholu jazda pod wpływem jazda w stanie nietrzeźwości kancelaria adwokacja w stalowej woli kancelaria adwokacka dębica kancelaria adwokacka Jelenia Góra kancelaria adwokacka zawiercie kancelaria biłgoraj kancelaria bydgoszcz kancelaria jędrzejów Kancelaria karna kancelaria krosno kancelaria mysłowice kancelaria prawna poznań kancelaria prawna rzeszów kancelaria prawna w gliwicach Kancelaria prawna w Gorlicach kancelaria prawna w jarosławiu kancelaria prawna w kielcach kancelaria prawna w Leżajsku Kancelaria prawna w Radymnie kancelaria prawna w tarnowie kancelaria przeworsk kancelaria rzeszów kancelaria sanok kancelaria siedlce kancelaria strzyżów Kancelaria w Bochni kancelaria w częstochowie kancelaria w rzeszowie kancelaria w zamościu kancelaria w łodzi kodeks spółek handlowych koronawirus Kredyty frankowe lipsko adwokat odszkodowania Odszkodowania rzeszów odszkodowania tomaszów lubelski odszkodowanie o wypadek pomoc prawna pomoc prawna jasło pomoc prawna jazda po aloholu pomoc prawna w rzeszowie porady prawne przeworsk prawnik Bełchatów prawnik jarosław prawnik kielce prawnik krosno prawnik sandomierz prawnik stalowa wola prawnik w jaśle prawnik w Jeleniej Górze prawnik w sanoku prawnik z dębicy prawo karne prawo odszkodowań prawo spółek przestępstwa narkotykowe rabka zdrój kancelaria adwokacka skuteczna kancelaria sokołów małopolski adwokat sprawy frankowe sprawy sądowe o odszkodowania sytuacja frankowiczów tarcza antykryzysowa tychy prawnik zadośćuczynienie zarzuty o narkotyki zmiany w kodeksie spółek handlowych świdnik prawnik pomoc