Znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

/
/
Znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych
Zmiany w kodeksiw spółek handlowych

Z dniem 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Ustawa), która m.in dokonała nowelizacji niektórych przepisów kodeksu spółek handlowych (ksh). Poniżej przedstawiamy zmiany, które w ocenie Kancelarii są najbardziej istotne dla przedsiębiorców.

I. Uchwały zgromadzania wspólników podejmowane w trybie obiegowym

W związku z uchyleniem przez Ustawę art. 231 § 4 ksh, uchwały zwyczajnego zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w trybie obiegowym tj. zgodnie z art. 227 § 2 ksh, mogą być podejmowane w następujących sprawach:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 k.s.h. sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Przed wejściem z życie Ustawy uchwały podjęte w przedmiocie ww. spraw w trybie obiegowym były uważane za nieważne jako sprzeczne z ksh.

II. Zaliczka po poczet przewidywanej dywidendy w sp. z o.o.

Kolejną zmianą wprowadzoną przez Ustawę do przepisów ksh, jest doregulowanie kwestii dotyczących wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. Dzięki nowym unormowaniom zaliczka na poczet dywidendy będzie miała charakter zwrotny zgodnie z art. 195 § 11 ksh.

W konsekwencji wprowadzenia nowych uregulowań w przypadku gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, wspólnicy zwracają zaliczki w:

  • całości – w przypadku odnotowania straty albo;
  • części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający wspólnikowi za dany rok obrotowy – w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy tworzeniu dokumentów korporacyjnych Twojej Spółki np. uchwał ZZW, chcesz dokonać wypłaty zaliczek na poczet dywidendy zweryfikujemy, czy Twoja Spółka spełnia wszystkie warunki i przygotujemy niezbędne dokumenty.

Dane kontaktowe w zakładce kontakt.

Pomoc prawna w zakresie spółek handlowych

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną w zakresie spółek prawa handlowego. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas